Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

EHS szakember szakirányú továbbképzési szak

EHS szakember szakirányú továbbképzési szak

(Environment, Health and Safety Specialist,

magyarul: Környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakember)

OH engedély: FNYF/121-1/2017, kód: TTOVESK

 

Felvételi létszám: 25 fő
A képzési idő: 4 félév
A képzés költsége: 150.000.-Ft/félév
Jelentkezési határidő: 2017.02.15.
A szakindítás időpontja: 2017. február vége

Felvétel feltétele:

legalább alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett nem mérnöki oklevél

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
EHS szakember

Képzési cél:

A képzés célja olyan korszerű, műszaki, munka- és tűzvédelmi, környezet-egészségügyi és környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a munka- és tűzvédelmi, a kémiai- és iparbiztonsági előírások kidolgozására, fejlesztésére és betartatására, képesek a potenciális környezeti ártalmak és veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá képesek kárelhárítási projektek irányítására. A vonatkozó jogi ismeretek alapján megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a munkahelyi/vállalati EHS feladatok és célok elérésére.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei:

Alapismeretek: 35 kredit

Az EHS tanulmányokhoz szükséges környezeti elemek és azok védelme, környezetegészségtan és -epidemiológia, munkaegészségtan, munkavédelem, tűzvédelem és EHS kommunikáció témakörökbe tartozó ismeretek.

 

Szakmai törzsanyag: 30 kredit

Speciális, az adott területre vonatkozó EHS ismeretek, elsősorban az EHS jogi háttere, környezetvédelmi mérések, toxikológia és ökotoxikológia, megújuló erőforrások, munkabiztonság, tűzvédelem témakörökbe tartozó ismeretek.

 

Speciális szakmai ismeretek: 45 kredit

EHS jogi háttere, környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok, hulladékgazdálkodás, integrált irányítási ismeretek, környezetirányítás, munkaegészségtan, kockázatbecslés, kémiai- és iparbiztonság témakörébe tartozó ismeretek.

 

Összességében a hallgatóknak szakdolgozat nélkül 110 kreditet kell megszerezniük. A szakdolgozat kreditértéke: 10. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

Mintatanterv_4 féléves képzés: letölthető innen!

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer:

A kompetenciák elsajátíttatása előadásokon, szemináriumokon és mérési gyakorlatokon, valamint önálló tanulással történik. Az elsajátítás fokát dolgozatokkal, laborjegyzőkönyvekkel és vizsgával ellenőrizzük. Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt – részben egymásra épülő, részben egymástól független – tantárgyak évközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

 

A szakdolgozat

A hallgatók többsége vélhetően a munkakörükkel kapcsolatos probléma megoldását választja témaként az adott területen elismert témavezető irányításával.  Azon hallgatóknak, akiknek nincs lehetőségük saját munkahelyi téma választására, azok számára a képzésért felelős szervezeti egység biztosít szakdolgozat témát. A hallgatók téma és témavezető választását a szakfelelős hagyja jóvá.

 

Záróvizsga témakörök:
I. Környezetvédelem (E):

·           Környezeti elemek és azok védelme,

·           Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok

II. Környezet- és munkaegészségügy (H):

·           Környezetegészségtan és-epidemiológia,

·           Munkaegészségtan

III. Munka- és tűzvédelem (S):

·           Munkavédelem,

·           Tűzvédelem

 

A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése

A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre (E, H, S) kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra (SZ) adott érdemjegy számtani átlaga, azaz:

ZV= [(E+H+S)/3 + SZ]/2

 

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje

A munkavédelmi szakember szakirányú továbbképzésen, továbbá környezet-egészségügyi szakember szakirányú továbbképzésen szerzett végzettséggel vagy népegészségügyi mesterképzés környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializációján szerzett végzettséggel rendelkezők számára egységesen 60 kreditpont beszámításával a képzési idő 2 félév.

Ezen túl a képzésért felelős szervezeti egység elismeri a hallgató bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai során kredittel elismert tanulmányi teljesítményét függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. A képzésért felelős szervezeti egység elismeri a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek.

A képzésért felelős szervezeti egység a munkatapasztalat alapján szerzett ismereteket is elismeri. Az elismerés a hallgató előzetes tanulásának, a munkatapasztalatának bizonyításából (portfólió) és az esetleges hiányzó ismeretek, készségek felméréséből pótlásából, és a tudás felméréséből áll.

 


 

Kreditbeszámítás esetén érvényes tantervek:

 

Munkavédelmi szakember végzettség esetén, 2 féléves képzés:

2a

Összes óraszám:              180

 

Környezet-egészségügyi szakember szakirányú továbbképzésen szerzett végzettséggel vagy népegészségügyi mesterképzés környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializációján szerzett végzettséggel rendelkezők esetén, 2 féléves képzés:

2b

Összes óraszám:              180

Jelmagyarázat:

 

-       k (kollokvium): vizsgával záródó tárgy, a vizsgaidőszakban írásbeli vagy szóbeli beszámolási kötelezettség.

-       é (évközi jegy): folyamatos teljesítmény értékelésével záródó tárgy, a szorgalmi időszakban a tanórán tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, ill. otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv, tanulmány) valamint a gyakorlatokon végzett munka értékelésével.

-       záróvizsga (Z): záróvizsgán értékelt modul.

 

Záróvizsga tárgyak megnevezése kreditbeszámítás esetében az alapvégzettség függvényében:

 

Képzési idő/

Alapvégzettség

4 félév

2 félév

2 félév

Alapszakon vagy főiskolai szintű képzésen szerzett végzettség esetén

Munkavédelmi szakember szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség esetén

Környezet-egészségügyi szakember szakirányú

továbbképzésen

vagy népegészségügyi mesterképzés környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializációján szerzett végzettség

esetén

Záróvizsga témakörök és tárgyak, szóbeli vizsga

I. Környezetvédelem (E):

·  Környezeti elemek és azok védelme,

·  Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok

 

II. Környezet- és munkaegészségügy (H):

·  Környezetegészségtan és-epidemiológia,

·  Munkaegészségtan

 

III. Munka- és tűzvédelem (S):

·  Munkavédelem,

·  Tűzvédelem

I. Környezetvédelem (E):

·  Környezeti elemek és azok védelme,

·  Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok

 

II. Környezet- és munkaegészségügy (H):

·  Környezetegészségtan és-epidemiológia,

·  Munkaegészségtan

I. Környezetvédelem (E):

·  Környezeti elemek és azok védelme,

·  Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok

 

II. Munka- és tűzvédelem (S):

·  Munkavédelem,

·  Tűzvédelem

 

 

 

 

A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése kreditbeszámítás esetében:

 

A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra (SZ) adott érdemjegy számtani átlaga, azaz:

 

 

Munkavédelmi szakember szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség esetén:

 

ZV= [(E+H)/2 + SZ]/2

 

 

Környezet-egészségügyi szakember szakirányú továbbképzésen vagy népegészségügyi mesterképzés környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializációján szerzett végzettség esetén:

 

ZV= [(E+S)/2 + SZ]/2

 

 


A képzésért felelős:
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék
Dr. Bodnár Ildikó tanszékvezető főiskolai tanár, bodnari@eng.unideb.hu
Tel: 52/415-155/77825, 30-981-6794


Jelentkezni lehet a DE Műszaki Kar (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.) I. emelet 101-es szobában vagy a képzésért felelős Tanszék titkárságán a 312. szobában, illetve email-ben a
fkepzes@eng.unideb.hu vagy a bodnari@eng.unideb.hu címeken.

A Jelentkezési laphoz csatolni kell az alap- (vagy mester-) végzettséget igazoló diploma másolatát. 

Jelentkezési lap letöltés!